မှတ်တမ်းပုံနှိပ်မူသိမ်းဆည်းပုံစံ ကိုင်တွယ်မှုအခြေအနေ

Okular supports a wide variety of document formats and use cases.


Features/FormatsPDFPSTiffCHMဒီဂျေဗူပုံရိပ်များဒီဗွီအိုင်XPSအိုဒီတီစိတ်ကူးယဥ်စာအုပ်Comic BookPluckerEPubဖက်စ်Mobipocket
Main library usedpopplerlibspectrelibTIFFchmlibDjVuLibreepub
Loading
Rendering
Threaded Rendering
မှတ်တမ်းပုံနှိပ်မူဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
TOC
ဖောင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
Text Extraction
Links
Paper Size
Printing
Text Exporting
Other Features
အန်နိုတေးရှင်းများ
Forms
Inverse Searchpdfsync, synctex
မှတ်တမ်းပုံနှိပ်မူဆိုင်ရာအခွင့်များ
မြုပ်သွင်းဖိုင်လ်များ
Sounds
Movies